VÅRA UPPDRAG

Våra uppdrag

Här finner du några av våra uppdrag.

VATTEN

Vatten

Vattenskador leder ofta till omfattande rivnings och ombyggnadsarbete. Mycket arbete med stora kostnader som följd kan undvikas om rätt metod används från början.

NBT gör en tillstånds­bedömning av skadan och utifrån detta väljs den mest kostnadseffek­tiva metoden. Åtgärder måste sättas in omgå­ende för att minimera skadornas omfattning. NBT har resurserna och kunskapen. På arbetsplatsen mäter NBT upp fuktskadans omfattning för att fast­ställa hur mycket som bör rivas alternativt avfuktas.

Misstänks mögelbildning i materialet görs en mykologisk analys av materialet, vilket innebär att man tar prover och analyserar på laboratorium.

Utifrån mätningen och eventuella provsvar bedöms vilka metoder som skall sättas in i form av avfuktning, hur mycket som behö­ver rivas och när lokalerna är brukbara. Detta är ett viktigt arbete då resultatet av mätningen är direkt avgörande för vad slut­kostnaden blir för kunden. Kontinuerlig mätning av fukten sker under avfuktningens gång. Detta för att konsta­tera att fuktvärdena sjunker som dom skall. Dokumentation i form av ritningar/skisser samt fuktprotokoll utförs på alla skador.

Betong

Vid fuktproblem och vattenskador i betongkonstruktioner och som alternativ till traditionella avfukt­ningsmetoder används Penetron-systemet. Under detta system, som är framtaget för totallösningar inom vattentätning av gamla och nya betongkonstruktioner finns produkter som tätar mot negativt vat­tentryck. Produkterna jobbar mot vattentrycket, och bildar kristaller inuti betongen. Kristallerna har en livslängd motsvarande betongens vilket gör detta till en permanent lösning av fuktproblemet. Betongen behålls diffusionsöppen d.v.s. man stänger inte in fukten.

Denna metod har visats sig mycket kostnadseffektiv i betongkonstruktioner där följden av en vattenskada blir långvariga stillestånd och produktionsbortfall. Skadetiden minimeras radikalt och produktionen störs ej. Vid åtgärd med Penetron-systemet krävs att återställande sker med någon form av ventilerad konstruktion typ Platon eller Nivellsystem.